Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2009r.
 

Zarządzenia Burmistrza Czchowa z 2009 roku (zarządzenia od nr 36 w załącznikach poniżej).

W przypadku problemów z otwieraniem załączników kliknij prawym przyciskiem i "zapisz element docelowy jako".

 
 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie nr 35/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie Zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. 2009-05-20
Zarządzenie nr 34/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r. 2009-05-20
Zarządzenie nr 33/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. 2009-05-20
Zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2OO9 r. 2009-05-20
Zarządzenie nr 31/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czchów akcji deratyzacji. 2009-05-20
Zarządzenie nr 30/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego. 2009-05-20
Zarządzenie nr 29/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej. 2009-05-20
Zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej. 2009-05-20
Zarządzenie nr 27/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. 2009-05-20
Zarządzenie nr 26/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 2009-05-20
Zarządzenie nr 25/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Rady Programowej miesięcznika ,,CZAS CZCHOWA"". 2009-05-20
Zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. 2009-05-20
Zarządzenie nr 23/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku. 2009-05-20
Zarządzenie nr 22/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przyznana dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku. 2009-05-20
Zarządzenie nr 21/2009 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2008 rok. 2009-05-20
Zarządzenie nr 20/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego. 2009-05-20
Zarządzenie nr 19/2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2009-05-04
Zarządzenie nr 18/2009 w sprawie: zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r. 2009-05-04
Zarządzenie nr 17/2009 w sprawie: zmian w planie wydatków i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r, oraz zmiany Zarządzenia Nr 4/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego Gminy Czchów na 2009 ro 2009-05-04
Zarządzenie nr 16/2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej 2009-05-04
Zarządzenie nr 15/2009 w sprawie: przyznania Panu Pawłowi Nieć - Kierownikowi Gminnego Zakładu opieki w Czchowie nagrody rocznej. 2009-05-04
Zarządzenie nr 14/2009 w sprawie: przyznania dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku. 2009-05-04
Zarządzenie nr 13/2009 w sprawie: powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. 2009-05-04
Zarządzenie nr 12/2009 w sprawie: zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. 2009-05-04
Zarządzenie nr 11/2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego. 2009-05-04
Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. 2009-05-04
Zarządzenie nr 9/2009 w sprawie przekazania na własność do Zespołu Szkół w Tworkowej składników mienia komunalnego stanowiących własność Gminy Czchów. 2009-05-04
Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Czchowie. 2009-05-04
Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Czchowie. 2009-05-04
Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania Pani Rozalii Krakowskiej - Kierownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie nagrody rocznej (załącznik .pdf). 2009-03-11
Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania Pani Elżbiecie Ogiela - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Czchowie nagrody rocznej (załącznik .pdf). 2009-03-11
Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego Gminy Czchów na rok 2009r. 2009-03-11
Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie: Powołania Komisji Kasacyjnej Urzędu Miejskiego w Czchowie (załącznik .pdf). 2009-01-23
Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie: Wyznaczenia Sekretarza Gminy Czchów do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Czchowa (załącznik .pdf). 2009-01-23
Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Czchowie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 2009-01-14

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 34/2006 Burmistrza Czchowa z dnia 30 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 2. Zarządzenie nr 37/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie: upoważnienia p. Elżbieę Ogielę do reprezentowania Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stowarzyszeniu ,,Na Śliwkowym Szlaku''
 3. Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy oświatowej.
 4. Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie: nieodpłatnego przekazania Środków trwałych i przedmiotów zaliczonych do pozostałych środków trwałych.
 5. Zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie: ustalenia adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Zarządzenie Nr 41/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 7. Zarządzenie Nr 42/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zasad organizacji szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czchów w roku szkolnym 2009/2010.
 8. Zarządzenie nr 43/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie prowadzenia nauczania w klasach łączonych w publicznych szkołach podstawowych.
 9. ZARZĄDZENIE NR 44/2009 BURMISTRZA CZCHOWA w sprawie:obciążenia nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 332/1 położonej w Jurkowie - słuzebnością gruntową przejazdu, przechodu na rzecz działki Nr 330 i 331 położonych w Jurkowie.
 10. Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 11. Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie : uchylenia zarządzenia powołującego Radę Programową miesięcznika "Czas Czchowa".
 12. Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
 13. Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 14. Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 15. Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 16. ZARZĄDZENIE Nr 51/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2009 roku.
 17. Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej.
 18. Zarządzenie Nr 53/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna2009"
 19. ZARZĄDZENIE NR 54/2009 BURMISTRZA CZCHOWA w sprawie: przekazania w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.
 20. Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 21. Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania zespołu pracowników do obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 22. Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 23. Zarządzenie Nr 58/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy oświatowej.
 24. Zarządzenie Nr 59/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej.
 25. Zarządzenie Nr 60/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 26. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czchowie.
 27. Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 28. Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej.
 29. ZARZĄDZENIE Nr 64/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przekazania na własność do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie składników mienia komunalnego stanowiących własność Gminy Czchów.
 30. Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 31. Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 32. Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przyjęcia „Regulaminu Pracy” w Urzędzie Miejskim w Czchowie.
 33. ZARZĄDZENIE Nr 68/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na udzielenie dotacji przez organizacje pozarządowe i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego w 2009 roku.
 34. Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 35. Zarządzenie Nr 70/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej.
 36. Zarządzenie Nr 71/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.
 37. Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej.
 38. Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie podziału środków finansowych planowanych w budżecie gminy na stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym2008/2009 roku .
 39. Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.
 40. Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 41. Zarządzenie Nr 76/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania" w Urzędzie Miejskim w Czchowie.
 42. Zarządzenie Nr 77/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 43. Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy oświatowej.
 44. Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia p.o. Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów i p.o. Zastępcy Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów
 45. Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy oświatowej.
 46. Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Czchów w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.
 47. Zarządzenie Nr 82/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie podziału środków finansowych planowanych w budżecie gminy na stypendia za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 roku .
 48. Zarządzenie Nr 83/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 49. Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 50. Zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie nieodpłatnego przekazania przedmiotów zaliczonych do pozostałych środków trwałych.
 51. Zarządzenie Nr 86/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 52. Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czchów od godz.19-15-ej dnia 23 czerwca 2009 r.
 53. Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Czchów.
 54. Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie: wprowadzenia stanu alarmu powodziowego na terenie gminy Czchów od godz.16 dnia 25 czerwca 2009 r.
 55. Zarządzenie Nr 90/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód wynikłych wskutek powodzi w miesiącu czerwcu 2009r.
 56. Zarządzenie Nr 91/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie sprawie: odwołania alarmu powodziowego dla gminy Czchów.
 57. Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 58. Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 59. Zarządzenie Nr 94/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie sprawie: przekazania sprzętu turystyczno-rekreacyjnego stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Czchów w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.
 60. Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 61. Zarządzenie Nr 96/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
 62. Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Czchowa
 63. Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie nieodpłatnego przekazania przedmiotów zaliczonych do pozostałych Środków trwałych.
 64. Zarządzenie Nr 99/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 65. Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 66. Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 67. Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.
 68. Zarządzenie Nr 103/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły .
 69. Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerw oświatowej.
 70. Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie sprawie organizacji,uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie Gminy Czchów
 71. Zarządzenie Nr 106/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za I m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Gmina Czchów.
 72. Zarządzenie Nr 107/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 73. Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 74. Zarządzenie Nr 109/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy światowej
 75. Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 76. Zarządzenie Nr 111/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 77. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 78. Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego
 79. Zarządzenie Nr 114/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego
 80. Zarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 81. Zarządzenie Nr 116/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 82. Zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.
 83. Zarządzenie Nr 118/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 84. Zarządzenie Nr 119/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 85. Zarządzenie Nr 120/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 86. Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
 87. Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 88. Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów za I półrocze 2009 roku.
 89. Zarządzenie Nr 124/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 17 sierpnia 2009 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 90. Zarządzenie Nr 125/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 91. Zarządzenie Nr 126/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 92. Zarządzenie Nr 127/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.
 93. Zarządzenie Nr 128/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 94. Zarządzenie Nr 129/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czchowie.
 95. Zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 110/2003 Burmistrza Czchowa z dnia 30 września 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czchowie.
 96. Zarządzenie Nr 131/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 97. Zarządzenie Nr 132/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Czchów wchodzącego w skład treningu powiatu brzeskiego.
 98. Zarządzenie Nr 133/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 99. Zarządzenie Nr 134/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie wysokości dotacji należnej na ucznia oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w 2009 roku.
 100. Zarządzenie Nr 135/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 101. Zarządzenie Nr 136/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia N r 134/2009 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wysokości dotacji należnej na ucznia oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w 2009 roku.
 102. Zarządzenie Nr 137/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na2009 r.
 103. Zarządzenie Nr 138/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 104. Zarządzenie Nr 139/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia N r 134/2009 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wysokości dotacji należnej na ucznia oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w 2009 roku.
 105. Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 106. Zarządzenie Nr 141/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji inwestycji ,,Odbudowa drogi gminnej po powodzi w 2009 r. oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.''
 107. Zarządzenie Nr 142/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 08 września 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. i Zarządzenia Nr 137/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009r.
 108. Zarządzenie Nr 143/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 133/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 09 września 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 109. Zarządzenie Nr 144/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 110. Zarządzenie Nr 145/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji odbioru końcowego prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkowej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie.
 111. Zarządzenie Nr 146/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 112. Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy oświatowej.
 113. Zarządzenie Nr 148/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 114. Zarządzenie Nr 149/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego
 115. Zarządzenie Nr 150/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 116. Zarządzenie Nr 151/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 150/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 117. Zarządzenie Nr 152/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czchów akcji deratyzacji.
 118. Zarządzenie Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 119. Zarządzenie Nr 154/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. i zmiany Zarządzenia Nr 151/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 150/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 120. Zarządzenie Nr 155/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie oddania w użyczenie autobusu szkolnego.
 121. Zarządzenie Nr 156/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie projektu budżetu Gminy Czchów na 2010 rok.
 122. Zarządzenie Nr 157/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 123. Zarządzenie Nr 158/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie
 124. Zarządzenie Nr 159/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie
 125. Zarządzenie Nr 160/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do zbycia w formie przetargu ofertowego nieograniczonego.
 126. Zarządzenie Nr 161/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 127. Zarządzenie Nr 162/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania komisji przetargowej
 128. Zarządzenie Nr 163/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powołania zespolu powypadkowego zwanego dalej zespołem, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dh Sebastiana Grzybowskiego zaistniałego w dniu 24.11.2009 r.
 129. Zarządzenie Nr 164/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 130. Zarządzenie Nr 165/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie obciązenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów - słuzebnością gruntową plawa przechodu, przegonu.
 131. Zarządzenie Nr 166/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 132. Zarządzenie Nr 166/2009 Burmistrza Czchowa
 133. Zarządzenie Nr 168/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 134. Zarządzenie Nr 169/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie
 135. Zarządzenie Nr 170/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 136. Zarządzenie Nr 171/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do zbycia w formie przetargu ofertowego nieograniczonego.
 137. Zarządzenie Nr 172/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Czchów na 2009 r.
 138. Zarządzenie Nr 173/2009 Burmistrza Czchowa
 139. Zarządzenie Nr 174/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie powolania Zespołu Spisowego dla przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.
 140. Zarządzenie Nr 175/2009 Burmistrza Czchowa
 141. Zarządzenie Nr 176/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie nieodpłatnego przekazania przedmiotów zaliczonych do pozostałych Środków trwałych.
 142. Zarządzenie Nr 177/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przyznanta Pani Rozalii Krakowskiej - Kierownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie nagrody rocznej.
 143. Zarządzenie Nr 178/2009 Burmistrza Czchowa w sprawie przyznania Pani Elżbiecie Ogiela - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie nagrody rocznej.

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów